Årsmöte 27 mars 2011 kl 16.00

Här hittar du information om, och har möjlighet att diskutera, årsmöten, medlemsträffar, kurser, föredrag och andra sammankomster i klubbens regi.
Post Reply
User avatar
Thomas Franzén
Posts: 653
Joined: 2005-12-04 22:30
Fornamn: Thomas
Efternamn: Franzén
Location: Göteborg

Årsmöte 27 mars 2011 kl 16.00

Post by Thomas Franzén »

Image
Alla medlemmar i Lygnens Venner
inbjudes till Årsmöte 2011


TID: Söndag 27 mars kl 16.00-17.00
Samling & mingel kl 15.30, mötesförhandlingarna startar kl 16.00 prick! - Kom i tid!
PLATS: Forum, Radiotorget
Här finns en karta till möteslokalen

Parkering
Parkering finns i anslutning till Radiotorget.

Anmälan om deltagande (obligatoriskt)
Anmäl ditt deltagande HÄR

Årsmötet sker i samband med vårt möte Upptakt 2011

Program Upptakt 2011

Kl 15.30 - 16.00 Samling & mingel (kaffe, the, dricka)
Kl 16.00 - 17.00 Årsmöte (KOM I TID!)
Kl 17.00 - 17.30 Fikapaus (smörgås, kaffe, the, dricka)
Kl 17.30 - 18.30 Gästföreläsare Andreas Lindén - Idrottsutövande och kost
Kl 18.30 - 19.00 Lars-Inge Kjörnsberg från Cykelresor.com presenterar sitt företag
Kl 19.00 - 19.30 Tillfälle för subgruppsmöten och andra gruppmöten

Nomineringar
Observera att nominering av personer till styrelse, revisorer och valberedning INTE sker på årsmötet utan allt sådant har valberedningen redan klarat ut genom ett förankrat förslag. Så kom och utöva din rösträtt. Har du önskemål om att själv nominera en person till förtroendeuppdrag, kontakta valberedningen (Claes-Göran Andersson [email protected]).

Rösträtt och valbarhet
Alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet. Rösträtt har endast medlemmar som betalat medlemsavgift för 2011. Endast medlemmar som betalat medlemsavgift för 2011 kan bli invalda i styrelsen.

Dagordning (preliminär)
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
§ 7 Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010
§ 8 Revisorernas revisionsberättelse för 2010
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2012
§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
§ 13 Val av förtroendeposter för verksamhetsåret 2011
       a) Val av ordförande för 2011
       b) Val av övriga styrelseledamöter
       c) Val av suppleanter
       d) Val av revisor och revisorssuppleant
       e) Val av ledamöter till valberedning
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Handlingar till årsmötet
Finns tillgängliga här senast en vecka före årsmötet
Styrelsen har för avsikt att lägga fram förslag till stadgeändringar till årsmötet 2011.
OBS! Dokumenten ligger på hemsidans medlemsarea, du blir uppmanad att logga in. Använd samma användare och lösenord som du ska använda på medlemssidorna (du fick dessa uppgifter när du blev medlem).

Följande dokument finns eller kommer att finnas:

FÖR MÖTET
:ok: Dagordning
:ok: Styrelsens förslag samt inkomna förslag och motioner

VERKSAMHETEN 2010
:ok: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
:ok: Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2010 OBS! Detta dokument uppdaterades 2011-03-26 kl 12:05
:ok: Revisorernas revisionsberättelse för 2010
:ok: 2010 års budet (endast för att utvärdera utfallet i 2010 Resultaträkning)

VERKSAMHETEN 2011
:ok: Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011
:ok: Styrelsens förslag till budget för 2011
:ok: Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag 2011

UNDERLAG
:ok: Årsmöte 2010 Protokoll
:ok: Lygnens Venners stadgar

EFTER MÖTET
:ok: Årsmöte 2011 Protokoll

Anmälda deltagare (länk)

Alla Lygnare hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet.

STYRELSEN
Image Om man inte är ute & cyklar så kommer man ingen vart.......
Post Reply